Катедра
ТЕОРЕТИЧНА И ИЗМЕРВАТЕЛНА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

Катедра “Теоретична и измервателна електротехника”
Катедра  “Теоретична и измервателна електротехника”  (ТИЕ) е създадена през месец май 1985 година. При образуването си в нея се включват четирима преподаватели от дисциплината “Теоретични основи на електротехниката” от катедра “Автоматизация на производството” и шест преподаватели от катедра “Изчислителна техника” . Първият ръководител на катедрата е доц. д-р Г. Антонов.
Катедрата обучава студентите по дисциплини включени в основния модул на обучение, изучавани в трети и четвърти семестър:

Електроника и електронни измервания
Теоретична електротехника - 1;
Теоретична електротехника - 2;
Електрически измервания;
Електротехника и електроника;
Електротехника - 1;
Електротехника - 2;
Електроника;
Електроника - 1;
Анализ и синтез на логически схеми.


Към 01.10.2011 г. в катедрата работят четирима хабилитирани преподаватели, шестима главни асистенти (от които 4 доктори) и двама души обслужващ персонал.
Преподавателите по Теоретична електротехника (ТЕ) са организатори и домакини при провеждането на републикански студентски олимпиади многократно. Русенският университет (РУ) е бил домакин на олимпиадите  по ТЕ през 1986, 1992, 2003 и 2007 година. Отборът на РУ е печелил призови места и отборно първи места през годините 1981, 1984 и 2003 година.
В катедрата се работи по следните научни направления:                                     
Специални заваръчни токоизточници и еллектрични. машини
Електротехнологии в растениевъдството
Електрически филтри с превключвани кондензатори
Чувствителност на електрически вериги и ХТС
Електроизмервателна техника
Автоматизация на микро климата в птицевъдни ферми.
Катедра ТИЕ разполага с пет лаборатории. Материалнотехническата база се използва и за ръководство на дипломанти от всички специалности на факултет ЕЕА в бакалавърските и магистърски степени на обучение.


Последно обновяване на: 07.03.2013